Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie

 

1.1 Niniejsza polityka przechowywania i usuwania danych osobowych (zwana dalej „Polityką”) określa wewnętrznie obowiązujące ogólne ramy przechowywania i usuwania danych osobowych w firmie Sa Schooling sp.z.o.o ul. Nowy Świat 33/13

00-029 Warszawa Polska

.

 

1.2 Ogólne ramy prawne dotyczące przechowywania i bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1.3 Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki oraz podejrzenia braku zgodności należy w pierwszej kolejności zgłaszać na adres kontakt@samiecalfa.pl

 1. Informacje ogólne

 

2.1 Sa Schooling sp.z.o.o gromadzi, przetwarza i przechowuje różnego rodzaju dane osobowe, w tym dane aktualnych, byłych i przyszłych członków kursów online.

 

2.2 Dane takie mogą znajdują się formie elektronicznej na serwerach, stronach internetowych, w bazach danych, komputerach, rozwiązaniach dostępnych w chmurze, systemach poczty elektronicznej, kopiach bezpieczeństwa i/lub na innych nośnikach, mogą być także przechowywane i przetwarzane przez zatrudnione przez firmę podmioty przetwarzania danych.

 

2.3 Dane takie podlegają szczególnej ochronie prawnej oraz przepisom dotyczącym ich zbierania, wykorzystywania, przekazywania, przechowywania, itp. Informacje winny być wystarczające i odpowiednie, a ich zakres nie powinien być szerszy niż wymagany do realizacji celów, dla których są zbierane i przetwarzane, przy czym przetwarzanie danych winno być zorganizowane w taki sposób, aby dane były na bieżąco aktualizowane, a dane nieprawidłowe i wprowadzające w błąd nie były przetwarzane.

 

2.4 Ponadto dane osobowe winny być także przetwarzane w sposób zasadny i profesjonalny, co oznacza m.in. że zawsze powinny istnieć podstawy prawne przetwarzania. Podstawę prawną może stanowić na przykład fakt, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, że przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, że przetwarzanie prowadzone jest, aby zrealizować zgodny z prawem cel, a uwzględnianie praw osób, których dane dotyczą nie wykracza poza realizację celu, ponieważ w danym przypadku przetwarzanie wynika z obowiązujących przepisów prawa, itp.

 

2.5 Dane osobowe winny być przechowywane w sposób bezpieczny i tylko wówczas, gdy jest to konieczne ze względu na cel, w jakim są one przetwarzane przez firmę. Dane osobowe winny być przechowywane, a następnie usuwane, w sposób zgodny z zasadami i procedurami określonymi w niniejszej Polityce, w tym zgodnie ze wszelkimi szczególnymi zasadami wewnętrznymi.

 

2.6 Aby dane osobowe nie były przechowywane przez okres dłuższy niż to konieczne ustalone zostały terminy okresowych przeglądów i/lub usuwania danych osobowych. W przypadku, gdy dana informacja nie jest już potrzebna, należy ją usunąć lub poddać anonimizacji, aby uniemożliwić identyfikację osoby, której dane dotyczą. Niezależnie od powyższego, Dane osobowe mogą być Usuwane przed upływem okresu przechowywania określonego w art. 5.1.5 poniżej.

 

2.7 Okres przechowywania danych zależy w dużej mierze od wymogów określonych przez firmę lub wymogów branży; tj. od celu przetwarzania, w tym m.in. celu, w jakim dane są wykorzystywane oraz od innych wymogów prawnych, wymogów określonych przez organy władzy i organy regulacyjne, i od zwyczajów przyjętych w danej branży.

 

2.8 Dostęp do danych osobowych winien być ograniczony wyłącznie do tych osób w Spółce (lub podmiotów zewnętrznych, jakim udzielono dostępu jako podmiotom przetwarzającym), które muszą mieć do nich dostęp w celu realizacji określonego celu przetwarzania.

 1. Definicje

 

3.1 Poniżej wyszczególnione zostały definicje niektórych istotnych terminów prawnych dotyczących danych osobowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

 

4.1 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są różne dla poszczególnych części, obszarów i działów firmy zajmujących się przetwarzaniem danych, podobne różnice występują w przypadku okresów przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

4.2 Poniżej znajduje się opis ogólnych ram dotyczących przechowywania danych osobowych oraz wytycznych w zakresie okresów ich przechowywania mających zastosowanie do poszczególnych celów przetwarzania danych w oparciu o wybrane obszary działalności firmy Sa Schooling sp.z.o.o i obszary biznesowe. Działalność będzie stosowała się do ogólnych terminów usuwania danych realizując proces systematycznego/ciągłego ręcznego usuwania danych.

 

4.3 W przypadku, gdy podmiot, którego dane dotyczą wyraźnie zgłosił chęć skorzystania z prawa do usunięcia danych, żądanie takie zostanie spełnione, o ile obowiązek jego spełnienia wynika z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W takim przypadku należy dokonać szczegółowego przeglądu przetwarzanych danych osobowych.

 

4.4 Zanim dane osobowe zostaną usunięte należy wziąć pod uwagę fakt, że przetwarzanie prowadzone jest zwykle w oparciu o różne podstawy prawne.

 

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez Sa Schooling sp.z.o.o

 

 

5.1.1 Niniejsza część poświęcona jest przetwarzaniu danych osobowych dotyczących potencjalnych, aktualnych i byłych uczestników kursów online prowadzonych przez Sa Schooling sp.z.o.o, posiadaczy kont, klientów i subskrybentów newslettera.

 

5.1.2 Firma przetwarza zwykłe dane kontaktowe oraz dotyczące jej klientów dane odnoszące się do zakupów niezbędne w celu przetworzenia zamówienia, przesłania potwierdzenia zamówienia, otrzymania reklamacji, przekazania wytycznych, itp. Z reguły informacje dotyczące klientów usuwane są po upływie pięciu lat od końca roku finansowego, w którym klient złożył zamówienie lub dokonał zakupu. Niemniej jednak, prosimy także zapoznać się z poniższą tabelą, w której wyszczególnione zostały zasady usuwania obowiązujące w przypadku poszczególnych typów członków/klientów, w tym sposoby, w jakie firma definiuje nieaktywność oraz to, kiedy dane zostaną Usunięte, itp.

 

5.1.3 Dostęp do danych osobowych dotyczących aktualnych, posiadaczy kont, klientów, subskrybentów newslettera posiadają tylko ci pracownicy, którym określone dane osobowe potrzebne są przy realizacji obowiązków służbowych.

 

5.1.4 W przypadku aktywnych członków kursów zabezpiecza wszystkie dotyczące ich dane osobowe. Głównym celem tego procesu jest bieżące zarządzanie członkostwem i zapewnienie firmie dostępu do ogólnej historii dotyczącej danego członka, w tym możliwości obsługi członków w najszerszym możliwym zakresie oraz w celu analizy danych, itp.

 

5.1.5 W niniejszej części zostały zdefiniowane poszczególne rodzaje członków, jakie występują w firmie Sa Schooling sp.z.o.o, sposoby, w jakie firma definiuje nieaktywnych/aktywnych członków, dane podlegające usunięciu, terminy usunięcia danych oraz procedury ich usuwania.

 

 1. Kontrola i zgłaszanie

 

6.1 Kontrola

 

Wszystkie poszczególne obszary i działy działalności gospodarczej są odpowiedzialne za opracowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, stałe monitorowanie i pobieranie wyrywkowych próbek w celu zapewnienia zgodności z zasadami przechowywania danych. Zasady takie winny być określone w formie pisemnej, a zakończone kontrole winny być udokumentowane.

 

6.1 Kontrola

 

Wszystkie poszczególne obszary i działy działalności gospodarczej są odpowiedzialne za opracowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, stałe monitorowanie i pobieranie wyrywkowych próbek w celu zapewnienia zgodności z zasadami przechowywania danych. Zasady takie winny być określone w formie pisemnej, a zakończone kontrole winny być udokumentowane.

 

6.1 Kontrola

 

Wszystkie poszczególne obszary i działy działalności gospodarczej są odpowiedzialne za opracowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, stałe monitorowanie i pobieranie wyrywkowych próbek w celu zapewnienia zgodności z zasadami przechowywania danych. Zasady takie winny być określone w formie pisemnej, a zakończone kontrole winny być udokumentowane.

 

6.2 Zgłaszanie

 

Przypadki naruszenia oraz podejrzenia naruszeń zasad przechowywania danych należy zgłaszać na adres kontakt@samiecalfa.pl

 

Do czego Firmie Sa Schooling sp.z.o.o potrzebne są dane osobowe?

Sa Schooling sp.z.o.o wykorzystuje informacje uzyskiwane w trakcie interakcji z użytkownikami i innymi klientami oraz niektórymi podmiotami zewnętrznymi w celu dostarczania produktów i usług najwyższej jakości.

Sa Schooling sp.z.o.o szanuje prawo do prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i uznaje znaczenie ochrony zbieranych o nich informacji. W tym celu firma opracowała procedury, dzięki którym dane osobowe użytkowników są przetwarzane w sposób odpowiedzialny.

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat rodzajów materiałów, jakie są zbierane przez firmę oraz sposobów ich zbierania; celów, dla których są one zbierane i wykorzystywane; praw i możliwości użytkowników w zakresie wykorzystywania przez firmę ich danych; oraz tego, jak długo informacje o nich są przechowywane, itp. firmę zwraca się do użytkowników z prośbą o zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.

Niektóre części niniejszej polityki odnoszą się szczególnie do zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy rejestrują się w celu założenia konta na stronie www.samiecalfa.pl

 

DEFINICJE:

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Wykorzystywany przez firmę termin ‘przetwarzanie’ oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Kto administruje danymi?

 

Sa Schooling sp.z.o.o określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników. Ponosząc odpowiedzialność prawną administrator danych jest prawnie odpowiedzialny za przechowywanie i wykorzystywanie informacji osobowych znajdujących się na komputerach i w kartotekach ręcznych.

Dane kontaktowe:

Sa Schooling sp.z.o.o

NIP 5272975646

woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa,

 1. Śródmieście, miejsc. Warszawa,
 2. Nowy świat 33/13 00-049

E-mail: kontakt@samiecalfa.pl

Firma Sa Schooling sp.z.o.o nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z zakresu prywatności, a także w przypadku pytań dotyczących powierzonych spółce danych osobowych użytkownicy winni kontaktować się z firmą Sa Schooling sp.z.o.o . Więcej informacji dostępne są po wiadomości drogą elektroniczną bezpośrednio do Osoby odpowiedzialnej za ochronę prywatności na adres kontakt@samiecalfa.pl

Jakie dane osobowe są zbierane?

 

Sa Schooling sp.z.o.o wszelkie działania ściśle przestrzegając zasad etycznych i wymogów prawnych oraz zapewniając ochronę prywatności wszystkim użytkownikom jej stron internetowych i aplikacji (mobilnych). Dlatego też sposób zbierania i przechowywania informacji, w tym danych osobowych, zależy od sposobu korzystania ze stron internetowych i powiązanych usług. Sa Schooling sp.z.o.o nie zbiera danych wrażliwych.

 

 

Pliki cookies

Na swojej stronie internetowej firma korzysta z plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z Polityką dotyczącą plików cookies firmy, aby uzyskać więcej informacji o sposobie korzystania przez firmę z plików cookies oraz o polityce prywatności dotyczącej stron, z których narzędzi do analizy sieci korzysta firma lub których zintegrowane wtyczki posiada na swoich stronach.

 

W jaki sposób firma przetwarza zebrane dane?

 

Po tym, jak użytkownik zarejestruje konto na stronie samiecalfa.pl firma może przetwarzać jego dane osobowe w następujący sposób:

 

 

 1. Podstawy prawne

 

W sytuacji, gdy użytkownik dokonuje zakupu produktu w sklepie internetowym, zakłada konto lub zawiera ze fimą umowę innego rodzaju, firma przetwarza w tym celu zwyczajowe dane osobowe. Firma może także przetwarzać zwyczajowe dane osobowe w sytuacji, gdy użytkownik np. zwraca się do niej z pytaniem lub innymi kwestiami, przed podjęciem decyzji o zwarciu umowy ze firmą. Podstawy prawne przetwarzania przez firmą danych osobowych użytkownika określa art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w sprawie danych osobowych (UE) 206/679 (RODO), ponieważ przetwarzanie przez firmę danych osobowych użytkownika jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub w celu obsługi zapytań i innych kwestii, jakie pojawią się przed zawarciem umowy.

 

firma może także przetwarzać zwykłe dane osobowe użytkownika na podstawie zasad określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają prawo do prywatności i wolności użytkownika. Firma ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika (imię i nazwisko oraz adres e-mail) zarówno dla celów marketingowych jak i analitycznych. Prawnie uzasadniony interes firmy oparty jest na preferencjach użytkownika, chodzi o to, aby firma mogła lepiej dostosować swoją ofertę pod jego kątem – i oferować dzięki temu produkty i usługi, które lepiej spełniają potrzeby i życzenia użytkownika. Ponadto firma ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika do celów analitycznych.

 

 1. Ujawnianie danych osobowych

 

Traktowanie danych osobowych użytkownika z najwyższą starannością i zapewnienie ich poufności to jedna z podstawowych wartości firma. Zatrudniane przez firmę podmioty przetwarzające dane są na mocy umowy zobowiązane do traktowania takich danych jako ściśle poufnych. Nie mogą wykorzystywać danych w jakikolwiek inny sposób niż wynika to z wymagań. Podejmowane są konieczne działania, aby zagwarantować, że zatrudniane przez firmę podmioty przetwarzające dane, w tym usługodawcy i inne podmioty przetwarzające działające na rzecz firmy Sa Schooling sp.z.o.o zapewniły utrzymanie i ochronę poufności danych użytkowników.

 

 

 1. Prawa użytkowników

 

Użytkownicy przekazują firmie dane osobowe za pośrednictwem jej stron internetowych i kanałów w pełni dobrowolnie. Użytkownicy, którzy nie zdecydują się podać żądanych informacji, mogą być pozbawieni prawa do niektórych korzyści przysługujących klientom. W określonych przypadkach tylko użytkownicy, którzy przekazali firmie swoje dane osobowe mogą składać zamówienia na produkty, korzystać z pewnych usług czy też w inny sposób skorzystać z działań i ofert dostępnych na stronach internetowych i aplikacjach (mobilnych) firmy. Firma gwarantuje użytkownikom wiele możliwości, zależnie od faktycznych okoliczności, zachowania kontroli nad ich danymi. Możliwości te obejmują wyświetlanie i edytowanie danych przez Internet. Firma może także umożliwić rezygnację z subskrypcji usług, usunięcie konta użytkownika oraz przekazać informację o posiadanych danych.

 

Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i ich zmiany po zalogowaniu się do konta na www.samiecalfa.pl i wprowadzeniu danych profilu konta. Po kliknięciu na ‘Mój profil’ lub ‘Moje konto’ użytkownik uzyska dostęp do swoich danych osobowych.

Jeżeli jakiekolwiek informacje przekazane firmie przez użytkownika uległy zmianie, np. jeżeli zmienił się adres e-mail użytkownika czy inne jego dane kontaktowe, a także jeżeli użytkownik chciałby anulować rejestrację, winien poinformować o tym firmie poprzez edycję danych na stronie ‘Mój profil’ lub ‘Moje konto’ lub poprzez przesłanie firmie e-maila z wyszczególnieniem zmian na adres: kontakt@samiecalfa.pl
Generalnie użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 

 1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych

 

Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do niektórych danych osobowych przekazanych firmie. Kierując korespondencję do firmy na adres kontakt@samiecalfa.pl użytkownik może uzyskać informację o tym, jakie dane firma posiada i przetwarza oraz w jakim celu.

 

Użytkownik może także uzyskać dostęp do swoich danych osobowych logując się do swojego konta na stronie www.samiecalfa.pl i wprowadzając dane profilu konta. Użytkownik klika na ‘Mój profil’ lub ‘Moje konto’ w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.

 

 1. Prawo do zmiany i/lub usunięcia swoich danych osobowych

 

Użytkownik ma prawo do żądania korekty, uzupełnienia, usunięcia oraz zablokowania swoich danych osobowych przechowywanych przez firmię. W tym celu użytkownik winien przesłać żądanie na adres: kontakt@samiecalfa.pl. Bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu żądania użytkownika, firma zastosuje się do jego żądania. Jeżeli z jakiegoś powodu spełnienie żądania użytkownika nie będzie możliwe, firma się z nim skontaktuje.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 

W szczególnych okolicznościach użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Żądania ograniczenia przetwarzania prosimy kierować na adres: kontakt@samiecalfa.pl

 

 1. Prawo do przenoszenia danych

 

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych (wyłącznie danych dotyczących użytkownika) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie („możliwość przenoszenia danych”) oraz prawo do ich przekazania innemu administratorowi danych. Użytkownik winien przesłać wniosek dotyczący przeniesienia danych na następujący adres: kontakt@samiecalfa.pl

 

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych i do rezygnacji z subskrypcji

Użytkownik ma prawo zwrócić się do firmy z żądaniem nieprzetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie prowadzone jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes firmy, np. do celów marketingowych. firma poinformuje użytkownika w niniejszej polityce prywatności o zamiarze wykorzystania danych do takich celów oraz o zamiarze ujawnienia w tym celu danych użytkownika osobie trzeciej. Użytkownik może w każdym momencie skorzystać z prawa do wyrażenia sprzeciwu kontaktując się z firmą pod adresem kontakt@samiecalfa.

 

W e-mailach zawierających newslettery i treści marketingowe, jakie firma kieruje do użytkownika, zawarta jest informacja o możliwości rezygnacji z subskrypcji i o tym, co należy zrobić, aby z niej zrezygnować. Wystarczy, że użytkownik, który nie chce otrzymywać od firmy e-maili kliknie na hiperłącze rezygnacji z subskrypcji, a firma zaprzestanie przesyłania e-maili.

W przypadku wszelkich innych rodzajów wiadomości otrzymywanych od firmy, takich jak ogłoszenia o konserwacji czy powiadomienia administracyjne, rezygnacja z ich otrzymywania możliwa jest jedynie poprzez usunięcie konta. Otrzymywanie takich wiadomości jest nierozerwalnie związane z posiadaniem konta użytkownika i korzystaniem ze stron internetowych firmy i aplikacji (mobilnych). W celu usunięcia konta należy skontaktować się z kontakt@samiecalfa.pl

 

 1. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

 

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną spółce zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgodny nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z kontakt@samiecalfa.pl

 

Użytkownik, który chciałby wycofać zgodę na otrzymywanie ogólnych informacji promocyjnych i ofert, w tym za pośrednictwem usług pocztowych, e-maili, innych środków elektronicznych może w dowolnym momencie poinformować o tym firme Sa Schooling sp.z.o.o w formie e-mail na adres kontakt@samiecalfa.pl. W razie wątpliwości co do tożsamości użytkownika, firma może poprosić o podanie danych identyfikacyjnych.