Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sprzedaż publikacji elektronicznych (ebookow,usług internetowych za pośrednictwem sklepu internetowego „samiecalfa.pl”) realizuje firma SA SCHOOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Nowy świat 33/13 Warszawa 00-029, posługujący się numerem NIP 5272975646 ; KRS 0000929028.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@samiecalfa.pl

 

1 Definicje

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z Usług Świadczonych przez Sprzedawcę.

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

CENA-określona w PLN kwota brutto należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży

 

KLIENT – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 

UMOWA O DOSTARCZANIU TREŚCI CYFROWYCH – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia (w formie Zakupu) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie), na warunkach uregulowanych w odrębnym regulaminie

 

SKLEP – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę; prowadzona przez Sprzedawcę

 

SPRZEDAWCA- SA SCHOOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 00-029, posługujący się numerem NIP 5272975646 ; KRS 0000929028

 

LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta

 

TREŚCI CYFROWE – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w odrębnym regulaminie

 

WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail

 

HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link „przypomnij/zmień hasło”. Procedura odzyskania Hasła realizowana jest przez Sprzedawcę

 

KOSZYK- usługa udostępniana przez Usługodawcę każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulacjami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Treści Cyfrowych i wszystkich Treści Cyfrowych łącznie

 

NEWSLETTER – usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Treści Cyfrowych lub usług Sprzedawcy lub Treści Cyfrowych lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (tj. Treści Cyfrowych, usług lub towarów, które nie są Treściami Cyfrowymi lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę)

 

ZAKUP- sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi pobrania Treści Cyfrowych na urządzenie lub dostępu do Treści Cyfrowych w ramach „Twojego Konta” Klienta, w zależności od wybranej formy Zakupu

 

ZAMOWIENIE – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Treści Cyfrowe oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych.

 

PROMOCJE – szczególne warunki dostarczenia Treści Cyfrowych, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności zasad Promocji z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, pierwszeństwo mają znajdujące zastosowanie zasady Promocji

 

2 DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Po kontakt proszę pisać na e-mail

kontakt@samiecalfa.pl

3 LICENCJA

 

Ebook-i, audiobook-i i produkty cyfrowe zakupione na www.samiecalfa.pl przeznaczone są wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji o zakresie terytorialnym i czasowym wskazanym przez Sprzedawcę. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

 

4 REKLAMACJE I ZWROTY

ZWROTY

Każdemu Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy, a co za tym idzie zwrotu usługi w terminie 10 dni od dnia zakupionego produktu. Zwrotowi podlega wyłącznie usługa zakupiona poprzez stronę www.samiecalfa.pl.

Zwrot nie podlega rozpatrzeniu w przypadku gdy:
– użytkownik skorzystał już z zakupionego produktu
– jakikolwiek materiał udostępniony w zakupionej usłudze cyfrowej lub książek elektronicznych został przez użytkownika odtworzony/otwarty.

 

„Jak stanowi bowiem art. 38 ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Jeżeli więc konsument kupi płytę z muzyką i ją rozpakuje, traci prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli tego nie zrobi i się rozmyśli, będzie miał 14 dni na złożenie oświadczenia o takim odstąpieniu i będzie mógł płytę odesłać sprzedawcy. Podobnie jest z filmami, grami komputerowymi, książkami w formacie elektronicznym i innymi programami. Liczy się to, czy z produktu zostanie usunięte oryginalne opakowanie, czy nie.

Inaczej wygląda sprawa, gdy produkt nie ma materialnej postaci.”

 

WIRTUALNE PRODUKTY
Z tej samej muzyki, filmu lub gry komputerowej konsument może korzystać w ten sposób, że są one udostępniane przez sprzedawcę na specjalnym portalu (serwerze), a klient może je pobrać na swoje urządzenia albo korzystać z nich online. W takim przypadku mamy do czynienia z usługą świadczoną przez przedsiębiorcę albo dostarczaniem właśnie treści cyfrowych. O utracie lub zachowaniu prawa do odstąpienia od umowy będzie zatem decydował moment, w którym konsument zacznie z tej usługi (treści) korzystać.”

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia usługi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 10 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że nie będzie to możliwe lub wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaty.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt online przed upływem terminu 10 dni.

W przypadku pytań proszę o kontakt

mailowy kontakt@samiecalfa.pl

 

 

Szczegółowe informacje na temat zasad zwrotów znajdują się regulaminie naszego sklepu internetowego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 

REKLAMACJE

 

1. Reklamacje można zgłaszać na adres mailowy kontakt@samiecalfa.pl
Reklamacji podlega:
– plik posiada wadę techniczną

 

2. Reklamacji nie podlega:
– format Publikacji elektronicznej,
– niemożność otworzenia pliku na urządzeniu, które nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo format pliku, w którym Publikacja elektroniczna została udostępniona,

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedawcy.

PŁATNOŚCI

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

5 Zgoda na recenzję

Kupując elektroniczny produkt ze strony samiecalfa.pl, klient wyraża zgodę na otrzymanie zaproszenia do dobrowolnego złożenia recenzji.